Mesto Rožňava

oznamuje
občanom mesta, riaditeľom podnikov, inštitúcií, škôl, úradov pôsobiacich na území mesta,
 
že v čase
 
od 9. októbra 2017 do 13. novembra 2017
 
sa uskutoční
 
celoplošná deratizácia
verejných priestranstiev a nehnuteľností
 vo vlastníctve,  resp. správe  mesta  
 
(ďalej len „celoplošná deratizácia),
 
 ako opatrenie na  reguláciu  živočíšnych škodcov.
 
Prijímanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyplývaju pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby z § 52 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 12 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov obce/mestá pri výkone samosprávy utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce ako aj životné prostredie.
 
Počas samotnej deratizácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu.
 
V prípade zistení zvýšeného výskytu hlodavcov je potrebné bezodkladne poskytnúť informácie o ich výskyte a pohybe oprávnenej osobe (Ing. Lörinc, DESKOS plus, Rožňava/0905 427 921) alebo Mestskému úradu v Rožňave, (Ladislav Šalamon/058-7773233, 0917 877 294; Kancelária prvého kontaktu/058-7773227).
 
Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti a čo najlepšieho výsledku deratizácie je vhodné, ak správcovia bytových domov, vodovodných a kanalizačných sietí, tepelných rozvodov svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia  v  čo najvyššej možnej miere zosúladia s celoplošnou deratizáciou mesta.
 
pdf icon

Harmonogram vykonania represívnej časti deratizačných prác

(PDF, 181 kB)
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 13. 9. 2017 Ladislav Šalamon, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 13.09.2017 13:12 hod.