MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov
 
Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.
 
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
 
V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska.
 
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.
 
Spoločnosť INSA, s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečuje zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločnosti je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii je významným globálnym hráčom v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
 
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
 
MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 3. 2017 Ladislav Šalamon, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

                   
Publikované: 20.03.2017 08:08 hod.