22. marec 2017 – Svetový deň vody

 

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou a zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Má zvýrazniť význam vody pre zachovanie života na našej planéte a upozorniť ľudstvo na udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. Ústrednou témou Svetového dňa vody sa v roku 2017 na základe rozhodnutia OSN stala „ Odpadová voda “.
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka.
 
Pri príležitosti Svetového dňa vody budú v dňoch 22. až 24. marca 2017 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.
 
Z podujatí organizovaných k tomuto dňu sú, nie len v okrese Rožňava, ale na celom Slovensku najpopulárnejšie bezplatné rozbory vody zo studní.
 
Tunajší orgán verejného zdravotníctva nebude pri príležitosti Svetového dňa vody 2017 vykonávať ani zabezpečovať laboratórnu analýzu vzoriek vôd z individuálnych zdrojov. 
 
Analýzu vzoriek pitných vôd zo studní, avšak len v ukazovateli dusičnany, budú dňa 22. marca 2017 v čase 8.00 – 14.00 hod. vykonávať pracovníci laboratórií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Závodu Rožňava.
 
Dusičnany sú najčastejšie prekračovaným chemickým ukazovateľom v pitnej vode z individuálnych zdrojov ( studní ) v našom okrese a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné, najmä pre malé deti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že ani vyhovujúce výsledky v ukazovateli dusičnany nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu ďalších fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov v zmysle platnej legislatívy.
 
Ďalšie informácie k Svetovému dňu vody nájdete na http://www.worldwaterday.org.
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 3.  2017  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 17.03.2017 14:05 hod.