Dňa 14.02. 2018 sa vo veľkej sále MsÚ konalo pokračovanie 1. diskusného fóra k participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava. Stretnutie s občanmi otvoril a viedol Mgr. Radoslav Kovács z OZ Otvor dvor, ktorý oboznámil prítomných s programom. Náplňou stretnutia bolo schválenie rokovacieho poriadku, voľba členov do výkonného výboru z radov občanov, schválenie kritérií na hodnotenie projektov, schválenie bodovacieho systému, návrh tém na rok 2019, prezentácia investičných zámerov mesta a návrh tém do občianskych projektov.  Z radov občanov boli do výkonného výboru zvolení: Ing. Peter Marko, Mgr. Radoslav Kovács a Mgr. Michal Drengubiak. Diskusia k jednotlivým bodom programu bola veľmi plodná a podnetná. Občania vyjadrovali svoje názory, postrehy, snažili sa vyšpecifikovať problémy, ktoré v meste vidia svojimi očami a upozorniť na nich. Veľmi zaujímavé boli návrhy tém zo strany občanov, na ktorých  by chceli participovať v roku 2019. Jednalo sa o témy: Doprava a komunikácie, mestská zeleň, šport, čistota mesta, detské ihriská, kultúra a mládež. Všetky ďalšie informácie zo stretnutia sú zverejnené na stránke mesta „Participatívny rozpočet“. Termín podávania občianskych projektov je do 28. 2.2018.
 

© Mesto Rožňava, 15. 2. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 15.02.2018 09:01 hod.